نمایشگر یک مطلب

نام خانوادگی داخلی مستقیم سمت
علی گودرزی زاده 282 32780802 مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه
علی گودرزی زاده 325 32774881 کارشناس امور کانون ها
سعید مرادیان 218 32763555 سرپرست اداره فوق برنامه و گردشگری
علی شریفی 292 32762084 کارشناس اجتماعی
مجید دوست محمدی 218 32763555 کارشناس خانه نشریات
پیمان محمدی 292 32762084 کارشناس امور فرهنگی
معصومه عسگری 324 32767309 کارشناس انجمن های علمی
زینب صفدری 282 32780802 مسئول دفتر امور فرهنگی