نمایشگر یک مطلب

کارشناس اداره تربیت بدنی: خانم اکرم کمانکش 

شماره تلفن دفتر: 32621747 - 086

پست الکترونیکی: a-kamankesh@araku.ac.ir

 

شرح وظایف: 

1. اقدام به ارزیـابی شاخص‌های عملکـردی ورزش دانشجویان و  و گزارش نتیجه به مقام مافوق.

2. ارائـه طـرح و برنامه موثر برای بالا بردن سطح کیفی و کمی برنامه های آموزشی – قهرمانی – همگانی.

3. ارزشیابی فعالیت انجمن‌های ورزشی دانشجویان به صورت ماهانه و سالانه و ارائه نقطه نظرات کارشناسی به مقام مافوق.

4. نظارت بر عملکرد انجمن‌های ورزشی دانشجویان.

5. تهیه و تنظیم برنامه‌های فوق برنامه و تقویم ورزشی .

6. فراهم آوردن امکانات لازم برای اجرای برنامه های آموزشی و ورزشی برای مربیان و ورزشکاران.

7. همکاری در جهت برگزاری بهتر مسابقات دانشجویی (درون دانشگاهی، استانی، منطقه‌ای و المپیادهای ورزشی).

8. همکاری در برگزاری بهتر همایش‌های علمی – ورزشی.

9. توسعه ورزش مخصوصاً ورزش همگانی و ورزش کارمندان و هماهنگی لازم برای برگزاری مسابقات کارمندان

10. نظارت مستمر بر فعالیت‌های ورزش دانشجویان دختر و کارکنان و ارزیابی عملکرد آنها و ارائه گزارش به مقام مافوق.

11.برآورد هزینه‌های ورزشی دانشجویان و کارکنان و اعلام نیاز جهت تامین اعتبار.

12. جذب مربیان مجرب جهت کلاس‌های آموزشی فوق برنامه و تیم‌های ورزشی دانشجویان و کارکنان.

13. نظارت مستمر بر نحوه انجام وظایف پرسنل زیر مجموعه و راهنمایی آنها در موقع لزوم و کنترل دقیق حضور و غیاب آنها.

14. انجام سایر امور مشابه ارجاعی طبق نظر مقام مافوق.