خدمات بخش آقایان:

1. جناب آقای امراله پارسا(مجموعه ورزشی فجر سردشت)

2- جناب آقای امینی (استخر)

 

 

خدمات بخش بانوان:

1. سرکار خانم رحمتی (مجموعه ورزشی الزهرا)

2. سرکار خانم لیلا عزیزیان